Gain access to exclusive preclinical content.
Complete the form below. We'll assign a user name and password, then send you a link. Thanks!

Get Access Register

EXCLUSIVE PRECLINICAL CONTENT.
You must log in to access content on this page. Or click here to request access.
Discovery of diarylamides as novel orally active diuretics targeting urea transporters

Shun Zhang, Yan Zhao, Shuyuan Wang, Min Li, Yue Xu, Jianhua Ran, Xiaoqiang Geng, Jinzhao He, Jia Meng, Guangying Shao, Hong Zhou, Zemei Ge, Guangping Chen, Runtao Li, Baoxue Yang, "Discovery of diarylamides as novel orally active diuretics targeting urea transporters," Acta Pharmaceutica Sinica B, 26 May 2020, https://doi.org/10.1016/j.apsb.2020.06.001.